We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

TIDIGARE ÅRSSTÄMMOR

RaySearch årsstämma 2021

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) hölls onsdagen den 26 maj. Med anledning av coronaviruset genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Protokoll 2021

Bilaga 1 - Kallelse

Bilaga 2 - Poströstningsformulär

Bilaga 3 - Slutredovisning poströster

Bilaga 5 - Årsredovisning 2020

Bilaga 6 - Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Bilaga 7 - Riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare

Bilaga 8 - Ersättningsrapport 2020

Bilaga 9 - Ny bolagsordning