We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning

Allmänt

RaySearch är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Detta innebär att RaySearchs bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och tillämpliga EU-förordningar samt de regler och den praxis som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning. Utöver det externa regelverket finns ett internt regelverk med ett antal koncerngemensamma styrdokument, bland vilka de viktigaste är den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för VD. Därutöver finns även ett stort antal interna policyer, instruktioner och delegeringar som tydliggör ansvar och befogenheter inom olika områden.

 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut för att bland annat besluta om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinstdisposition. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor innan bolagsstämman ska äga rum. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras också i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta i stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

För ytterligare information avseende RaySearchs bolagsstyrning, vänligen se RaySearch bolagsstyrningsrapporter till höger.

Revisorer

På årsstämman 2023 utsågs revisionsföretaget Deloitte AB till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram. Gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga här.