We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning

Allmänt

RaySearch är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Detta innebär att RaySearchs bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och tillämpliga EU-förordningar samt de regler och den praxis som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning. Utöver det externa regelverket finns ett internt regelverk med ett antal koncerngemensamma styrdokument, bland vilka de viktigaste är den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för VD. Därutöver finns även ett stort antal interna policyer, instruktioner och delegeringar som tydliggör ansvar och befogenheter inom olika områden.

 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut för att bland annat besluta om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinstdisposition. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor innan bolagsstämman ska äga rum.

För ytterligare information avseende RaySearchs bolagsstyrning, vänligen se RaySearch bolagsstyrningsrapporter till höger.

Revisorer

På årsstämman 2021 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Anna Svanberg som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram. Gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga här.