We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

BOLAGSSTYRNING

RaySearchs årsstämma 2019 äger rum tisdagen den 21 maj 2019 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor innan bolagsstämman ska äga rum.

Bolagsstyrningen i RaySearch utgår från aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, svenska börsregler, bolagsordningen samt RaySearchs tillämpning av Svensk kod for bolagsstyrning (”Koden”). Bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm är skyldiga att tillämpa Koden. Syftet med Koden är att förbättra styrningen av svenska bolag, framför allt för att säkerställa att bolagen sköts med ägarnas intresse för ögonen. God bolagsstyrning förbättrar i sin tur förtroendet för företagen på kapitalmarknaden och hos allmänheten.

För ytterligare information avseende bolagsstyrningen i RaySearch, vänligen se RaySearchs bolagsstyrningsrapporter.

Revisorer

På årsstämman den 23 maj 2017 utsåg stämman revisionsföretaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram.