We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

  Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under andra kvartalet 2018 ökade orderingången exklusive serviceavtal med 47 procent till 160 MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade marginellt till 141 (142) MSEK och rörelsemarginalen var oförändrad på 19 (19) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper, men även positiva valutaeffekter. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 15 procent till 162 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 28 procent. Orderstocken inklusive serviceavtal uppgick till 720 (591) MSEK i slutet av perioden. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

  • Nettoomsättning 141,0 (141,6) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 126,6 (127,6) MSEK
  • Resultat efter skatt 20,6 (20,1) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,60 (0,59) SEK
  • Rörelseresultat 26,3 (26,8) MSEK
  • Kassaflöde -50,3 (-13,7) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 160,3 (108,8) MSEK,varav RayStation/RayCare 151,1 (98,0) MSEK

  HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2018)

  • Nettoomsättning 257,3 (268,4) MSEK,varav RayStation/RayCare 233,4 (240,0) MSEK
  • Resultat efter skatt 32,4 (46,4) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,94 (1,35) SEK
  • Rörelseresultat 40,4 (60,3) MSEK
  • Kassaflöde -37,9 (-16,7) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 266,7 (213,7) MSEK,varav RayStation/RayCare 248,2 (191,8) MSEK
  • Orderstock inkl. serviceavtal 719,7 (591,0) MSEK vid slutet av perioden 
  • Orderstock för RayStation/RayCare exkl. serviceavtal 106,0 (36,0) MSEK vid slutet av perioden


  FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 19 procent under andra kvartalet och 16 procent under första halvåret 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12 månaderna.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada och Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien.
  • Två RayCare-order har erhållits, dels från en klinik i Belgien, dels från en klinik i Colombia.
  • Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare och Eckert & Ziegler BEBIG avseende brachyterapi.
  • Forskningssamarbete och långsiktigt licensavtal har ingåtts med NIRS/QST i Japan avseende koljonterapi, vilket kommer leda till integration av NIRS:s Microdosimetric Kinetic Model (MKM) i RayStation.
  • RayStation 8A* har släppts, bland annat med stöd för behandlingstekniken TomoDirectTM.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • RayCare 2A* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom aktivitets- och regelbaserad schema­läggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument och ytterligare funktioner för behandlingshanteringen.
  • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada avseende RayCare.

  Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 07.45 CET.

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Johan Löf, VD                                   Telefon: +46 8 510 530 00          Epost:
  johan.lof@raysearchlabs.com
  Peter Thysell, CFO                           Telefon: +46 70 661 05 59          Epost:
  peter.thysell@raysearchlabs.com  

   
  OM RAYSEARCH

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

  PDF

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under det första kvartalet 2018 minskade nettoomsättningen med 8 procent till 116 (127) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 12 (26) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen varit densamma som motsvarande kvartal 2017, dvs 127 MSEK, och rörelsemarginalen 19 procent. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades till 13 (8) MSEK. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  TRE MÅNADER (JANUARI – MARS 2018)

  • Nettoomsättning 116,3 (126,8) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 104,2 (112,3) MSEK
  • Resultat efter skatt 11,8 (26,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,34 (0,77) SEK
  • Rörelseresultat 14,1 (33,5) MSEK
  • Periodens kassaflöde 12,3 (-3,0) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 106,6 (104,9) MSEK, varav RayStation/RayCare 97,4 (93,8) MSEK
  • Orderstocken exkl. serviceavtal för RayStation/RayCare uppgick till 58,5 (58,1) MSEK vid periodens utgång
      

  FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation med 12,5 procent under första kvartalet 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisningsprinciperna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12-månadersperioden.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Georgia Proton Treatment Center och Mission Hospital – SECU Cancer Center i USA, CHU de Québec-Université Laval i Kanada, samt Universitätsmedizin Rostock och Klinikum rechts der Isar der TU München i Tyskland.
  • RaySearch har ingått strategiskt partnerskap med MD Anderson med avsikt att förbättra strålbehandling.
  • I mars 2018 har, på begäran av en aktieägare, 200 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.
     

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

   • RayStation har valts som dosplaneringssystem för de två proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland.
   • RaySearch har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare.

   Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.45 CET.
     

   FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
   Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00    Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59    Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 
       

   OM RAYSEARCH
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

   PDF

   RaySearch publicerar årsredovisning för 2017

   RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på webbsidan.
   Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

   Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2017 finns nu tillgänglig på:
   www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

   Årsredovisningen i tryckt format finns att beställa via epost:
   ir@raysearchlabs.com 

   Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma den 30 maj 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Anmälan om deltagande ska ske senast den 24 maj 2018 kl. 16.00.

   Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12.00 CET.

   För ytterligare information, vänligen kontakta:
   Johan Löf, VD                       Tel: +46 8 510 530 00          Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO               Tel: +46 70 661 0559           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

   Om RaySearch

   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2017 lanserade bolaget nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   PDF

   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

   RaySearch Laboratories AB (publ)

   ”Under 2017 steg nettoomsättningen med 10 procent till 585 (531) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 27 (38) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. RayStation 7 och RayCare® 1 släpptes enligt plan och vi har redan fått den första ordern på RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

   FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

   • Nettoomsättning 204,9 (191,4) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 192,6 (174,8) MSEK
   • Resultat efter skatt 72,3 (75,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,11 (2,21) SEK
   • Rörelseresultat 98,7 (100,2) MSEK
   • Kassaflöde 34,6 (56,6) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 192,6 (189,0) MSEK, varav RayStation/RayCare 183,2 (176,3) MSEK 
   • Orderstocken för RayStation/RayCare uppgick till 50,0 (67,6) MSEK vid periodens utgång

   TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2017)

   • Nettoomsättning 585,1 (531,5) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 531,7 (476,0) MSEK
   • Resultat efter skatt 117,6 (151,4) MSEK och resultat per aktie 3,43 (4,42) SEK
   • Rörelseresultat 159,7 (200,0) MSEK
   • Kassaflöde 19,1 (26,2) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 508,4 (501,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 467,8 (461,0) MSEK 
   • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

   • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Sharp Grossmont Hospital, Anderson Regional Cancer Center och Erlanger Hospital i USA, Hôtel-Dieu de Lévis i Kanada, Lausanne University Hospital (CHUV) i Schweiz, Centre Francois Baclesse i Luxemburg, Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i Storbritannien, samt Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center i Polen. Därtill har RayStation också valts för ett nytt koljoncenter vid Yamagata Universitets-sjukhus i Japan samt för Apollo Proton Cancer Center i Chennai, som är det första protonterapicentret i Indien.
   • RayStation 7* har släppts med stöd för Mevion HYPERSCAN och integration med RayCare. RaySearch har även lanserat µ-RayStation, en ny version av dosplaneringssystemet, som är speciellt anpassat för preklinisk forskning på smådjur. 
   • RayCare 1, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts enligt plan och bolaget har fått den första ordern på RayCare från Anderson Regional Cancer Center i USA.
       

   INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

   Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.45 CET.
       

   FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
   Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59     Epost:
   peter.thysell@raysearchlabs.com

   OM RAYSEARCH
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

   * Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.

   PDF