We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Årsstämma

RaySearch årsstämma 2022

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) äger rum onsdagen den 25 maj 2022 i bolagets lokaler på Eugeniavägen 18 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor innan bolagsstämman ska äga rum för att kunna tas in i kallelsen.