We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Årsstämma

RaySearch årsstämma 2022

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) äger rum onsdagen den 25 maj 2022. 

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående, vilket bl.a. medför att aktieägare inte kommer att kunna ställa frågor eller lämna förslag på årsstämman. Istället har aktieägare rätt att ställa frågor skriftligen inför stämman på det sätt som anges i kallelsen till årsstämman. Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.

Kallelse

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

RaySearchs årsredovisning 2021

Ersättningsrapport 2022

Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

För ytterligare information om bolagsstämmor, vänligen klicka här