We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Årsstämma

RaySearch årsstämma 2023

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) ägde rum torsdagen den 25 maj 2023 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Eugeniavägen 18C i Stockholm

Protokoll 2023
Bilaga 1 - Kallelse 
Bilaga 2 - Poströstningsformulär 
Bilaga 4 - RaySearchs årsredovisning 2022
Bilaga 5 - Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare 2022
Bilaga 6 - Ersättningsrapport 2022