We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Årsstämma

RaySearch årsstämma 2022

Årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) ägde rum onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Protokoll 2022

Bilaga 1 - Kallelse

Bilaga 2 - Poströstningsformulär

Bilaga 3 - Slutredovisning poströster

Bilaga 5 - RaySearchs årsredovisning 2021

Bilaga 6 - Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Bilaga 7 - Ersättningsrapport 2021

För ytterligare information om bolagsstämmor, vänligen klicka här