Pressreleaser

Omvandling av aktier i RaySearch Laboratories AB (publ)

Enligt bolagsordningen i RaySearch Laboratories AB (publ) har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under juni 2023 har på begäran av en aktieägare 800 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 103 177 548. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 7 654 975 är aktier av serie A och 26 627 798 är aktier av serie B.

Denna information är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 16.45 CEST.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com