Pressreleaser

Kommuniké från årsstämman 2023

RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma 2023 hölls den 25 maj 2023 i Stockholm. Följande beslut fattades.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Günther Mårder, Britta Wallgren och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget samt att omvälja Hans Wigzell till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 126 858 312 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 840 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Mer information och fullständig dokumentation kring årsstämman finns tillgängligt på www.raysearchlabs.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com