Pressreleaser

RaySearch publicerar årsredovisning för 2021

RaySearch Laboratories AB (publ) publicerar idag årsredovisning och ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021. Rapporterna finns tillgängliga på RaySearchs webbplats, under avsnittet Investerare. En engelsk version av årsredovisningen publiceras den 24 maj 2022.

I samband med upprättande av årsredovisningen för 2021 har ett antal justeringar införlivats som påverkar koncernens samtliga finansiella rapporter samt moderbolagets resultaträkning, totalresultat samt balansräkning jämfört med Bokslutskommunikén för 2021. Ändringarna innebär att årets resultat för koncernen och moderbolaget har påverkats positivt med 0,2 MSEK respektive 7,7 MSEK före skatt. För mer information, se not 35 i årsredovisningen.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 17:00 CET.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com    
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com