We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kommuniké från extra bolagsstämma 2022

RaySearch Laboratories AB:s (publ) extra bolagsstämma 2022 genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Följande beslut fattades.

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter, och valde Günther Mårder till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av styrelseledamöterna Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell och Günther Mårder.

Vidare beslutade den extra bolagsstämman om arvode till den nytillträdda styrelseledamoten och styrelseordföranden i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2022 i proportion till mandatperiodens längd.

Mer information och fullständig dokumentation kring den extra bolagsstämman finns tillgängligt på www.raysearchlabs.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com