Pressreleaser

Kommuniké från årsstämman 2022

RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma 2022 genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Följande beslut fattades.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell, Lars Wollung och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att omvälja Lars Wollung till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 139 190 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 840 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna samt att 100 000 kronor ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning samt att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till revisor.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Mer information och fullständig dokumentation kring årsstämman finns tillgängligt på www.raysearchlabs.com
 

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com