We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 november 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller sedan den 1 mars 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 november 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 1 november 2022,
  • dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 8 november 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 1 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 3 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 8 november 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till RaySearch Laboratories AB (publ), "Extra bolagsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 8 november 2022.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. senast söndagen den 30 oktober 2022, till RaySearch Laboratories AB (publ) c/o Styrelsen, Box 45169, 104 30 Stockholm eller via e-post till extrabolagsstamma2022@raysearchlabs.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com och på bolagets huvudkontor, Eugeniavägen 18C, 113 68 Stockholm, senast fredagen den 4 november 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

 Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av förslaget till dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
  7. Fastställande av styrelsearvoden.
  8. Val av ny styrelseledamot.

Förslag till beslut

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 1)

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att Hans Wigzell, eller vid hans förhinder den person som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

VAL AV EN ELLER TVÅ PERSONER ATT JUSTERA STÄMMANS PROTOKOLL (PUNKT 2)

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår Ossian Ekdahl, Första AP-fonden och Marcus Neckmar, Andra AP-fonden, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, att justera stämmans protokoll. Uppdraget innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av personerna som ska justera stämmans protokoll.

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER (PUNKT 6)

Bolagets tidigare styrelseordförande Lars Wollung och styrelseledamot Johanna Öberg har valt att avgå som ledamöter per den 30 september 2022. Mot bakgrund därav föreslår aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

ARVODEN TILL STYRELSEN (PUNKT 7)

Vid årsstämman 2022 beslutade bolagsstämman att arvode till de styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 840 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla styrelsearvode för tiden från den extra bolagsstämmans beslut i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2022 i proportion till mandatperiodens längd. Därtill föreslås att Hans Wigzell ska få arvode som styrelsens ordförande från och med 1 oktober 2022 i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2022 i proportion till mandatperiodens längd.

Till de vid årsstämman 2022 valda styrelseledamöterna utgår i övrigt arvode, inklusive eventuellt arvode för utskottsarbete, oförändrat i enlighet med beslutet på årsstämman 2022, i tillämpliga fall i proportion till mandatperiodens längd.

VAL AV NY STYRELSELEDAMOT (PUNKT 8)

Ovanstående aktieägare föreslår att Günther Mårder väljs till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Günther Mårder är född 1982 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2015 är han verkställande direktör för organisationen Företagarna. Han har tidigare bl.a. varit sparekonom på Nordnet Bank, vice ordförande på Better Finance och verkställande direktör för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Han är styrelseledamot i Spotlight Group AB, Lundqvist Trävaru AB och StyrelseAkademien Stockholm, samt styrelseordförande i och grundare av Kunskapsgruppen Sverige.

Günther Mårder är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Hans innehav i RaySearch Laboratories AB uppgår, per den 10 oktober 2022, till 57 219 aktier av serie B (inklusive närståendes innehav).

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslutar stämman i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av följande stämmovalda ledamöter: Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell och Günther Mårder.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

I bolaget finns vid dagen för kallelsen totalt 34 282 773 aktier, varav 8 454 975 är aktier av serie A med tio röster vardera och 25 827 798 är aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det finns sammanlagt 110 377 548 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar och övrigt

Fullständiga förslag framgår ovan. Information om den föreslagna styrelseledamoten finns på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Eugeniavägen 18C, 113 68 Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

********

Stockholm i oktober 2022

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com