Pressreleaser

RaySearch erhåller waiver för överträdelse av finansiellt åtagande enligt låneavtal och offentliggör preliminärt resultat för första kvartalet 2021

RaySearch har brutit mot en EBITDA-baserad kovenant i bolagets kreditfacilitet hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ) (”SEB”) med ett totalt kreditutrymme på 350 MSEK, varav 50 MSEK för närvarande är utnyttjat. Som en följd av detta har SEB krävt återbetalning av det utnyttjade kreditutrymmet på 50 MSEK. Kreditfaciliteten är dock tillgänglig för utnyttjande så snart bolaget återigen uppfyller samtliga kovenanter enligt avtalet.

Under 2020 hade RaySearch ett positivt kassaflöde om 62 (72) MSEK före amortering av kreditfaciliteter.

RaySearch släpper även preliminära siffror för första kvartalet 2021. Nettoomsättningen beräknas minska med 22 procent till 162 (209) MSEK. Förändringen förklaras av lägre licensförsäljning till följd av covid-19-pandemin samt ett starkt första kvartal 2020. Rörelseresultatet beräknas uppgå till 12 (52) MSEK och periodens kassaflöde uppgick till 33 (-4) MSEK. Likvida medel uppgick till 205 (113) MSEK och bolaget hade en nettoskuld om -66 (73) MSEK i slutet av perioden.

RaySearchs fullständiga delårsrapport för perioden januari - mars 2021 släpps den 5 maj 2021 kl 07:45 CET, såsom tidigare meddelats. I samband med detta kommer RaySearch att hålla en telefonkonferens den 5 maj 2021 kl 16.00 CET med VD Johan Löf och CFO Peter Thysell.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen (id: 5061876), vänligen registrera er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/5061876

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Löf, VD                   Telefon: +46 8 510 530 00              Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO           Telefon: +46 70 661 05 59              Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

 

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 16.57 CET.
 

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancer-behandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2020 lanserades även behandlingsstyrsystemet RayCommand*, samt dataanalyssystemet RayIntelligence. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.