Pressreleaser

Kommuniké från årsstämman 2021

Med anledning av coronaviruset genomfördes RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Följande beslut fattades.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell, Lars Wollung och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att omvälja Lars Wollung till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 202 699 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 840 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna samt att 100 000 kronor ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode ska utgå retroaktivt till revisionsutskottets ordförande med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet för perioden fram till årsstämman 2021.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning samt att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till revisor.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020 samt att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Mer information och fullständig dokumentation kring årsstämman finns tillgängligt på www.raysearchlabs.com

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®.
De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.
Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com