Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

”Under tredje kvartalet 2021 ökade licensintäkterna med 37 procent och supportintäkterna ökade med 12 procent. Sammantaget ökade nettoomsättningen med 15 procent och rörelseresultatet uppgick till -27 (-29) MSEK.”, Johan Löf, VD för RaySearch

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2021)

 • Orderingång 127,9 (138,5) MSEK
 • Nettoomsättning 136,4 (119,1) MSEK
 • Rörelseresultat -26,6 (-29,5) MSEK
 • Resultat efter skatt -22,0 (-26,2) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,64 (-0,76) SEK
 • Kassaflöde -10,1 (21,7) MSEK
 • Orderstock 1 211,6 (1 228,5) MSEK vid slutet av perioden
   

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2021)

 • Orderingång 462,7 (615,6) MSEK
 • Nettoomsättning 453,1 (491,8) MSEK
 • Rörelseresultat -36,8 (11,1) MSEK
 • Resultat efter skatt -31,3 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,91 (0,15) SEK
 • Kassaflöde -51,6 (83,4) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har sålts till fler framstående cancerkliniker, bland andra National Cancer Centre Singapore (NCCS), Centro de Tratamiento e Investigación sobre cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC) i Colombia samt Queen Elizabeth Hospital (QEH) i Hong Kong. Därtill har Iridium Network i Belgien utökat sin befintliga installation av RayStation.
 • I september har Iridium Network i Belgien, en av RaySearchs utvecklingspartners för RayCare, beslutat investera i RayCare som sitt primära onkologiinformationssystem.
 • I september har RayStation tagits i kliniskt bruk med Accurays behandlingsmaskin CyberKnife på Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) i Schweiz.

COVID-19-PANDEMIN

 • Covid-19-pandemin med tillfälliga omprioriteringar i sjukvården påverkade försäljningen negativt även under tredje kvartalet. RaySearch bedömer att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I oktober har RayCare tagits i kliniskt bruk med Accurays behandlingssystem Radixact® på Swiss Medical Network i Schweiz.
 • RaySearch och IBA utökar samarbetet kring protonbehandling inom områdena FLASH-behandlingar, ARC-behandlingar med protoner och behandling av tumörer i rörelse.  
 • RaySearch och Mevion Medical Systems utökar samarbetet för att utveckla dosplaneringstekniker för FLASH-behandlingar med behandlingssystemet Mevion S250i Proton Therapy System.
 • Vid tillträdet till det nya huvudkontorets lokaler under fjärde kvartalet 2021 beräknas balansomslutningen öka med cirka 466 MSEK i enlighet med IFRS 16.
 • Torbjörn Wingårdh har utsetts till ny CFO för RaySearch från och med den 15 november 2021.

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-september 2021 vid en telefonkonferens som hålls på engelska torsdagen den 18 november 2021 kl 10:00-10:30 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/5435207

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                              Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                      Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 07.45 CET.

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.