We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

” Under andra kvartalet 2021 minskade nettoomsättningen med 6 procent till följd av lägre licensförsäljning. Återkommande supportintäkter ökade med 9 procent och utgjorde 44 (38) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till -22 (-11) MSEK.”, Johan Löf, VD för RaySearch

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2021)

 • Orderingång 189,8 (177,1) MSEK
 • Nettoomsättning 154,6 (163,8) MSEK
 • Rörelseresultat -22,5 (-10,9) MSEK
 • Resultat efter skatt -16,5 (-9,2) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,48 (-0,27) SEK
 • Kassaflöde -74,4 (65,9) MSEK
 • Orderstock 1 213,4 (1 185,8) MSEK vid slutet av perioden

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2021)

 • Orderingång 334,9 (477,2) MSEK
 • Nettoomsättning 316,7 (372,6) MSEK
 • Rörelseresultat -10,2 (40,6) MSEK
 • Resultat efter skatt -9,4 (31,3) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,27 (0,91) SEK
 • Kassaflöde -41,6 (61,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har sålts till fler framstående cancerkliniker, bland andra Atrium Health Carolinas Medical Center och Radiation Center of Greater Nashua i USA,  Institute de Cancerologie Jean Godinot i Frankrike, German Oncology Center på Cypern, samt Higashi Omi City Gamo Medical Center i Japan.
 • Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) har köpt onkologiinformationssystemet RayCare® och dataanalyssytemet RayIntelligence®, samt även utökat sin installation av RayStation med funktionalitet för automatisk planering och segmentering med maskininlärning samt planering för Accurays CyberKnife® system.
 • I mars 2021 bröt RaySearch mot en EBITDA-baserad kovenant i bolagets kreditfacilitet hos Skandinaviska Enskilda Banken (”SEB”) med ett totalt kreditutrymme på 350 MSEK. Som en följd av detta har det utnyttjade kreditutrymmet på 50 MSEK återbetalats under april. Nu möter bolaget kovenanterna igen och kreditfaciliteten är därmed tillgänglig för utnyttjande.
 • RaySearch har tecknat ett försäljningsagentavtal med Canon Medical Systems USA, Inc., som innebär att RaySearchs säljorganisation i Nordamerika ges möjlighet att förmedla Canon Medicals produkter Aquilion Large Bore CT och Celesteion PET/CT.
 • I maj släpptes RayStation 11A, den senaste versionen av RaySearchs dosplaneringssystem, bland annat med stöd för Accurays CyberKnife system, preskription av specifika dosnivåer till mulipla tumörer, användning av multipla GPU:er vid Monte Carlo-beräkningar för fotoner, samt förbättrad integration med RayCare och RayCommand.
 • I maj släpptes RayCare 5A, den senaste versionen av RaySearchs onkologiinformationssystem, bland annat med stöd för Accurays CyberKnife® system, strålbehandlingsordinationer, ny whiteboardtavla som ger översikt över patientbehandlingar, konfigurerbara formulär, samt flera förbättringar inom aktivitetshantering, schemaläggning och automatisering.
 • I juni har RayStation 9 erhållit regulatoriskt marknadsgodkännande i Kina – en betydelsefull tillväxtmarknad för RaySearch.

COVID-19-PANDEMIN

 • Covid-19-pandemin med tillfälliga omprioriteringar i sjukvården påverkade försäljningen negativt även under andra kvartalet. RaySearch bedömer att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-juni 2021 vid en telefonkonferens som hålls på engelska onsdagen den 25 augusti 2021 kl 16:00-16:30 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/3790384
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                              Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                      Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
25 augusti 2021 kl. 07.45 CET.

 

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare* till kliniker över hela världen. I december 2020 lanserades även behandlingsstyrsystemet RayCommand*, samt dataanalyssystemet RayIntelligence*. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
 

* Marknadsgodkännande krävs på vissa marknader.