Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2018

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för fjärde kvartalet 2018. Orderingången beräknas öka med 23 procent till 295 (239) MSEK. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2018 förväntas uppgå till 219 (205) MSEK och rörelseresultatet beräknas uppgå till 42 (99) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 19 (48) procent. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgår till 47 (1) MSEK.

Det lägre rörelseresultatet under kvartalet beror huvudsakligen på fyra faktorer:

-     Svagare försäljning i USA – RaySearch är ett tillväxtbolag där enskilda, stora affärer kan få betydande effekter på intäktsredovisningen mellan kvartalen. I USA har flera stora order förskjutits in i det första kvartalet 2019. 

-     Den nya redovisningsstandarden IFRS 15fördröjer en del av bolagets intäkter och minskar nettoomsättningen med 6 procent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med den tidigare redovisningsstandarden IAS 18. Resultateffekten är tillfällig och övergående under 2019.

-     Reservering för osäkra fordringar avseende Iran – till följd av USA:s sanktioner mot Iran har bolaget av försiktighetsskäl reserverat för samtliga fordringar avseende Iran. Dessa uppgår till 10 MSEK.  

-     Ökade kostnader – som en del i bolagets globala marknadsoffensiv har medelantalet medarbetare ökat med 23 procent under 2018.

Kassaflödet stärks under kvartalet. Det beror främst på att bolaget ökat sitt fokus på att driva in utestående fordringar. 

”Vi är vana vid att stora order kan påverka intäktsredovisningen mellan kvartalen och därmed resultatet. Det är naturligt för bolag av vårt slag. Övergripande ser vi dock en stark orderingång och vår globala marknadsoffensiv fortsätter. Vi känner stor tillförsikt inför 2019 och driver verksamheten framåt med full kraft”, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018 släpps den 20 februari 2019 kl 07.45 CET, såsom tidigare meddelats. I samband med detta kommer RaySearch att hålla en telefonkonferens kl 10.00 CET med VD Johan Löf och CFO Peter Thysell. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Löf, VD          Telefon: +46 8 510 530 00      Epost: johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59      Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 


Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 12.15 CET.


Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd. 

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.