We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Förslag avseende val av ny styrelseordförande och styrelsearvode

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i RaySearch Laboratories AB (publ) lämnar följande kompletterande förslag till årsstämman 2019.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Ovanstående aktieägare föreslår:

att    Lars Wollung väljs till ny styrelseledamot i bolaget; samt

att    Lars Wollung väljs till styrelsens ordförande.

Lars Wollung är född 1961. Han är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är grundare och VD för Dignisia AB. Tidigare arbetslivserfarenhet bland annat som VD i de noterade bolagen Intrum Justitia AB (publ) (2009–2015) och Acando AB (publ) (2001–2008).

Lars Wollung är styrelseordförande i Dignisia AB, Sundbom&Partners Group AB och mySafety Group AB samt styrelseledamot i BlueStep Bank AB (publ). Han har tidigare även varit styrelseordförande i North Alliance AS och Industrial and Financial Systems, IFS AB samt styrelseledamot i bland annat Nordea Bank AB (publ), TF Bank AB (publ) och Tieto Oy (publ).

Lars Wollung äger inga aktier i RaySearch och är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i RaySearch.

Som tidigare presenterats i kallelsen till årsstämman 2019 har ovanstående aktieägare även föreslagit att Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Hans Wigzell, Britta Wallgren och Johanna Öberg omväljs till styrelseledamöter i bolaget.

Arvoden till styrelsen (punkt 12)

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till de styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 1 700 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 700 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöterna.

Information om årsstämman 2019 

Som offentliggjorts genom kallelsen kommer årsstämman att hållas tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Kallelsen, övriga förslag till beslut och andra handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com