Pressreleaser

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

RaySearch Laboratories AB (publ)

Vi summerar 2018 och konstaterar: RaySearch står starkt. Orderingången stiger med 19 procent och RayCare har tagits i kliniskt bruk” 
Johan Löf, VD för RaySearch. Kommentar sid 3.

ÅRET I KORTHET

Under helåret 2018 ökade orderingången med 19 procent till 805 (675) MSEK och nettoomsättningen steg med 7 procent till 627 (585) MSEK. Rörelsemarginalen minskade dock till 15 (27) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper som fördröjer delar av intäktsredovisningen. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 18 procent till 687 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 22 procent. Rörelsemarginalen minskade även till följd av planenligt ökade kostnader för avskrivningar samt en global marknadsoffensiv, där medelantalet anställda ökade med 24 procent under 2018. Kassaflödet stärktes betydligt under det fjärde kvartalet.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2018)

 • Nettoomsättning 219,4 (205,0) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 206,2 (192,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 32,8 (72,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,96 (2,11) SEK
 • Rörelseresultat 41,7 (98,7) MSEK
 • Kassaflöde 56,8 (34,6) MSEK
 • Orderingång 294,9 (239,1) MSEK, varav RayStation/RayCare/RayCommand® 283,2 (228,8) MSEK
 • Orderstock 828,0 (581,2) MSEK vid slutet av perioden, varav RayStation/RayCare/RayCommand 777,5 (523,6) MSEK

TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2018)

 • Nettoomsättning 627,2 (585,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 577,5 (531,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 78,5 (117,6) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,29 (3,43) SEK
 • Rörelseresultat 94,5 (159,7) MSEK
 • Kassaflöde 1,8 (19,1) MSEK
 • Orderingång 805,2 (674,6) MSEK, varav RayStation/RayCare/RayCommand 762,5 (630,0) MSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 17 procent under fjärde kvartalet och 19 procent under helåret 2018 jämfört med tidigare redovisningsstandard (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättningen och resultatet under 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont i Quebec i Kanada, Rogue Valley Medical Center i USA, Kaoshiung Chang Gung Memorial Hospital i Taiwan samt Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Polen. Därtill har RaySearch fått en betydande order för RayStation från en stor tillverkare av strålbehandlingsmaskiner.
 • Sedan den 8 oktober 2018 används RayCare tillsammans med RayStation för att planera och hantera patientbehandlingar vid Provision CARES Proton Therapy Nashville i USA. Därmed är RayCare i kliniskt bruk för första gången.
 • RaySearch och Canon Medical Systems Corporation har ingått samarbetsavtal för integration mellan RayStation/RayCare och Canon Medicals bildåtergivningssystem och avancerade visualiseringslösningar.
 • RayStation 8B* har släppts med applikationer för maskininlärning och djupinlärning, en ny modul för utvärdering av robusthet i behandlingsplaner samt Monte Carlo-dosberäkning för fotoner.
 • RayCare 2C* har släppts med genomgående förbättringar samt nya avancerade funktioner för arbetsflöden och förbättrad aktivitets- och orderhantering.
 • RaySearch har utökat produktportföljen med behandlingskontrollsystemet RayCommand och har fått en första order från Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien. Se mer detaljer om RayCommand på sidan 10.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • RaySearch har vunnit fem order för RayStation i Storbritannien med ett sammanlagt ordervärde om 48 MSEK.

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 07.45 CET.

TELEFONKONFERENS

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs bokslutskommuniké för januari-december 2018 vid en telefonkonferens onsdagen den 20 februari 2019 kl 10.00 CET.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 22 90 90 (Sverige), +44 330 336 6027 (Storbritannien) eller +1 719 325 2054 (USA). Accesskoden är 188791. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Johan Löf, VD         Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com 
Peter Thysell, CFO   Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  


OM RAYSEARCH
 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.