Pressreleaser

MD Anderson och RaySearch går samman i en strategisk allians för att driva strålbehandling av cancer framåt

University of Texas MD Anderson Cancer Center och RaySearch Laboratories meddelade idag att ingått ett strategiskt partnerskap med avsikt att förbättra strålbehandling av cancer genom flera olika initiativ. Målet är att uppnå en ökad precision i behandlingen av tumörer samt att förbättra och öka tillgängligheten på en redan befintlig strålbehandlingsmetod, adaptiv strålbehandling (ART), som idag endast används på högspecialiserade cancerkliniker.

Strålbehandlingens resultat är beroende av förmågan att konturera tumörens exakta placering. Eftersom strålbehandling oftast utförs vid flera tillfällen under ett antal veckor kan olika variabler påverka behandlingens precision. Traditionellt har man använt sig av extra säkerhetsmarginaler runt målområdet för att kompensera för tumörrörelser och förändringar i patientens position under behandlingen. Dessa marginaler kan dock inte alltid kompensera för oväntade förändringar i tumören och den omgivande friska vävnaden medan strålbehandlingen pågår. Adaptiv strålbehandling (ART) använder sig av frekventa bildtagningar för uppdatering av fysiska förändringar, vilket ger en mer exakt behandling av varje patient.

Partnerskapet bygger vidare på ett tidigare samarbete mellan RaySearch och MD Anderson kring RaySearchs nya onkologiinformationssystem RayCare®. Samarbetet förenar MD Andersons kliniska data och expertis med den senaste tekniken och de plattformar som är tillgängliga genom RaySearch, och fokus kommer att ligga på följande områden:

  • Integration av avancerad bildtagning i dosplaneringen för att åstadkomma en tydligare definiering av måltumörerna.
  • Hantering av förändringar i tumören som kan inträffa under behandlingen. Övervakning och justering av behandlingen för att löpande anpassa den efter varje enskild patients förutsättningar.
  • Utveckling av mjukvarukomponenter, med målet att skapa en ny vårdstandard för strålbehandlingar.

”Den teknik som behövs för att utföra adaptiv strålbehandling har funnits tillgänglig i ett antal år och flera studier har påvisat dess fördelar” säger Caroline Chung, M.D., assisterande professor i strålningsonkologi vid MD Anderson. ”Det är dock en komplex process som ännu inte har blivit vanlig i klinisk praxis och den är i allmänhet begränsad till högspecialiserade vårdkliniker. Målet med detta samarbete är att utforma en metodik och ett arbetsflöde som testats kliniskt vid MD Anderson och som kan rationaliseras och automatiseras för att göra adaptiv strålbehandling möjlig i större skala.”

Kombinationen av avancerad bildtagningsdata med plattformar som RayCare och dosplaneringssystemet RayStation kommer att spela en avgörande roll i arbetet att förbättra kontureringen av tumörvävnad. Tillsammans skapar de nya möjligheter för en mer individanpassad behandling. Utvecklingen av digitala arbetsflöden har potentialen att förbättra patientvården vid MD Anderson och andra cancerkliniker över hela världen.

”Det här strategiska partnerskapet mellan MD Anderson och RaySearch är en mycket betydelsefull milstolpe för RaySearch” säger Johan Löf, Ph.D., VD och grundare av RaySearch. ”Den markerar ett av de mest ambitiösa samarbeten som vi någonsin varit del av. Med RayStation och RayCare som teknologiska plattformar, i kombination med expertisen hos MD Anderson, tror jag att vi kan göra enorma framsteg i resan mot vår vision om en värld där cancer är besegrad”.
    
  
Om MD Anderson Cancer Center
University of Texas MD Anderson Cancer Center är ett av världens mest ansedda sjukhus, helt inriktat på vård, forskning, utbildning och förebyggande arbete mot cancer. Sjukhuset ligger i Texas Medical Center i centrala Houston och grundades 1941 som en del av University of Texas. MD Anderson är ett av de tre första sjukhusen för heltäckande cancervård som omnämndes i USA:s National Cancer Act från 1971, och är i dag ett av 45 sjukhus som National Cancer Institute utnämnt som ryggraden i kampen mot cancer i USA. U.S. News & World Reports undersökning ”Best Hospitals” har rankat MD Anderson som landets främsta sjukhus för cancervård och MD Anderson har rankats som det ledande cancersjukhuset under 11 av de senaste 14 åren. Sjukhuset har utnämnts till ett av USA:s två främsta för cancervård varje år sedan undersökningen påbörjades 1990.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Ron Gilmore, pressansvarig MD Anderson Cancer Center
Telefon: +1 713-745-1898
Mobiltelefon: +1-575-915-5790
rlgilmore1@mdanderson.org