Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

RaySearch Laboratories AB (publ)

”Under det första kvartalet 2018 minskade nettoomsättningen med 8 procent till 116 (127) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 12 (26) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen varit densamma som motsvarande kvartal 2017, dvs 127 MSEK, och rörelsemarginalen 19 procent. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades till 13 (8) MSEK. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

TRE MÅNADER (JANUARI – MARS 2018)
 • Nettoomsättning 116,3 (126,8) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 104,2 (112,3) MSEK
 • Resultat efter skatt 11,8 (26,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,34 (0,77) SEK
 • Rörelseresultat 14,1 (33,5) MSEK
 • Periodens kassaflöde 12,3 (-3,0) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 106,6 (104,9) MSEK, varav RayStation/RayCare 97,4 (93,8) MSEK
 • Orderstocken exkl. serviceavtal för RayStation/RayCare uppgick till 58,5 (58,1) MSEK vid periodens utgång
     

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation med 12,5 procent under första kvartalet 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisningsprinciperna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12-månadersperioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Georgia Proton Treatment Center och Mission Hospital – SECU Cancer Center i USA, CHU de Québec-Université Laval i Kanada, samt Universitätsmedizin Rostock och Klinikum rechts der Isar der TU München i Tyskland.
 • RaySearch har ingått strategiskt partnerskap med MD Anderson med avsikt att förbättra strålbehandling.
 • I mars 2018 har, på begäran av en aktieägare, 200 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.
    

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • RayStation har valts som dosplaneringssystem för de två proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland.
 • RaySearch har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare.

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.45 CET.
  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00    Epost:
johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59    Epost:
peter.thysell@raysearchlabs.com 
    

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.