Pressreleaser

Beslut vid årsstämman 2017

Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma den 23 maj 2017 fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 177 389 770 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2018.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 980 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 480 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget samt att välja Johanna Öberg till ny styrelseledamot och att välja Carl Filip Bergendal till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler, vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2018, i enlighet med styrelsens förslag.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com