Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

”Våra framgångar med RayStation® fortsätter och under året fördubblades orderingången för RayStation® till 317 (159) MSEK. Totalt sett steg intäkterna med 39 procent och vi visar det bästa helårsresultatet någonsin trots att vi fortsätter att kraftigt expandera vår globala marknadsorganisation. Vi ser också ett mycket stort intresse för RayCare® avseende vilket vi nu har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med University of California, San Francisco. RayCare® är ett nydanande informations-system för strålbehandling och utgör ett helt nytt produktområde för RaySearch. Baserat på den ökade vinsten föreslår styrelsen att utdelning återupptas”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2015)

 • Nettoomsättning 397,6 (285,2) MSEK, varav RayStation® 300,4 (190,2) MSEK
 • Resultat efter skatt 70,2 (59,8) MSEK och resultat per aktie 2,05 (1,75) SEK
 • Rörelseresultat 95,3 (79,4) MSEK
 • Kassaflöde 3,6 (16,8) MSEK
 • Orderingång exklusive serviceavtal 385,2 (229,8) MSEK, varav RayStation® 316,9 (158,9) MSEK
 • Baserat på den ökade vinsten föreslår styrelsen att utdelning återupptas och att 0,25 SEK per aktie betalas ut för helåret 2015

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER– DECEMBER 2015)

 • Nettoomsättning 132,0 (107,8) MSEK, varav RayStation® 109,4 (84,9) MSEK
 • Resultat efter skatt 33,3 (40,7) MSEK och resultatet per aktie 0,97 (1,19) SEK
 • Rörelseresultat 44,3 (52,8) MSEK
 • Kassaflöde 12,4 (30,7) MSEK
 • Likvida medel 59,7 (56,1) MSEK vid periodens utgång
 • Orderingång exklusive serviceavtal 117,9 (85,4) MSEK, varav RayStation® 102,9 (70,4) MSEK
 • Orderstock RayStation® 60,5 (31,5) MSEK vid periodens utgång

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Anders Liander, CTO har i november 2015 lämnat bolaget för att övergå i egen verksamhet
 • I november 2015 har på begäran av aktieägare 1 061 577 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 126 648 099. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 10 262 814 är aktier av serie A och 24 019 959 är aktier av serie B

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • RaySearch har lanserat RayStation® 5 med stöd för koljonsplanering, vilket utgör den mest avancerade formen av strålbehandling, samt verktyg och funktioner som innebär ett helt nytt synsätt på dosplanering
 • RaySearch har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med University of California, San Francisco (UCSF) avseende RayCare®, informationssystemet för strålbehandling som RaySearch utvecklar
 • Den 4 januari 2016 flyttades RaySearchs aktie av serie B (RAY B) från Small Cap- till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 07.45.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.