Pressreleaser

Omvandling av aktier samt förändring av betydande aktieägares röstandelar i RaySearch Laboratories AB (publ)

Den 5 december 2016 har 1 567 089 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B på begäran av aktieägaren Erik Hedlund. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 112 537 548. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 8 694 975 är aktier av serie A och 25 587 798 är aktier av serie B. Aktieomvandlingen innebär en ökning av storägaren Johan Löfs andel av rösterna och en minskning av storägaren Erik Hedlunds andel av rösterna.

Enligt bolagsordningen i RaySearch Laboratories AB (publ) har ägare av aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. En omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget och förändrar aktieägarnas andelar av totalt antal röster. Denna aktieomvandling medför att storägaren Johan Löf nu kontrollerar mer än hälften av samtliga röster i RaySearch. Hans andel av det totala antalet röster uppgår nu till ungefär 56,0%.

Omvandlingen medför också att storägaren Erik Hedlund nu kontrollerar mindre än en tiondel av samtliga röster i RaySearch. Hans andel av det totala antalet röster uppgår nu till ungefär 1,5 %.

När en sådan här aktieomvandling respektive förändring av andelen röster som beskrivits ovan skett, är RaySearch enligt lag skyldigt att offentliggöra uppgifter om omvandlingen samt de förändringar som omvandlingen medfört.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

RaySearch offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.