Pressreleaser

Omvandling av aktier i RaySearch Laboratories AB (publ)

Under december 2016 har på begäran av en aktieägare 1 567 089 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 112 537 548. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 8 694 975 är aktier av serie A och 25 587 798 är aktier av serie B.

Enligt bolagsordningen i RaySearch Laboratories AB (publ) har ägare av aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling skett, är RaySearch enligt lag skyldigt att offentliggöra uppgifter om de förändringar som omvandlingen medfört.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

RaySearch offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.