Pressreleaser

Beslut vid årsstämman 2016

Vid RaySearch Laboratories AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2016 fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att utdelning avseende 2015 lämnas till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie. Resterande vinstmedel, uppgående till 99 961 554,74 kronor, balanserades i ny räkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2017.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 840 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 480 000 kronor till ordföranden och 180 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler, vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2017, i enlighet med styrelsens förslag.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com