We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 28 maj 2015 kl. 18.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Box 3297, 103 65 Stockholm; per telefon 08-510 530 00; per telefax 08-510 530 30; eller per e‑post: arsstamma2015@raysearchlabs.com, senast fredagen den 22 maj 2015 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 22 maj 2015, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och att det således inte är tillräckligt att insända kopia av fullmakten per fax eller via internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler.
 16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till förfogande uppgår till 75 442 000 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår stämman att besluta att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2016.

Lön m m

VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 12 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VD:s lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD ska inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen, marknads- och försäljningschefen, försäljningschefen för regionen Asia & Pacific och servicechefen.

Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation® i hela världen.

Försäljningschefen för Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation® i regionen Asia & Pacific.

Finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen och servicechefen ska ha en fast grundlön men ingen rörlig ersättning.

Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot ska de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda, kunna delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att   arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 800 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 460 000 kronor till ordföranden och 170 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att   revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att   Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget; samt

att   Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att revisionsföretaget Ernst & Young omväljs till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler som ska kunna konverteras till aktier av serie B. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget som motsvarar högst tio procent (10 %) av det vid dagen för denna kallelse registrerade aktiekapitalet om 17 141 386,5 kronor och som ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen vid beslutstidpunkten. Vid dagen för denna kallelse motsvarar det en maximal ökning av antalet röster om cirka två och en halv procent (2,5 %). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av 13 kap. 1 § 2 c och 15 kap. 1 § 2 c aktiebolagslagen, samt, förutom kontant, med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282 773 stycken, varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958 382 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 136 202 292 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH ÖVRIGT
Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 7 maj 2015 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

För giltiga beslut i ovanstående beslutspunkter erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, förutom avseende punkt 15 för vilket krävs kvalificerad majoritet, såsom närmare specificeras i punkt 15 ovan.

AKTIEÄGARNAS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2015
Styrelsen