Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 204,5 (182,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 (19,9) MSEK och resultatet per aktie till 0,18 (0,58) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (22,5) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -23,7 (33,3) MSEK
 • Första orderna på RayStation® från Spanien, Frankrike, Kina och Skandinavien erhölls
 • Samarbetsavtal ingicks med IBA
 • Partneravtal med Brainlab tillkännagavs
 • RayStation® 4.0 släpptes
 • De första patienterna i Oceanien och Kina behandlades med RayStation®
 • Fyra amerikanska protoncenter valde RayStation®
 • Distributionsavtal ingicks med Hitachi Medical Corporation
 • Licensavtal med TomoTherapy sades upp
 • Ledande italienskt koljonscenter valde RayStation®
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Första ordern på RayStation® i Storbritannien

  
”Året avslutades mycket starkt och omsättningen under fjärde kvartalet ökade till 90 MSEK, vilket är det högsta kvartalsomsättning bolaget någonsin har haft. Därmed steg omsättningen för helåret med 12 procent till 204 MSEK”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Totalt sett har nu mer än 80 kliniker världen över köpt RayStation® och den siffran kommer att växa ännu snabbare då systemet blir mer och mer etablerat och expansionen av vår infrastruktur för försäljning och service fortsätter”, avslutar Johan Löf.

  
OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

  
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com