We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2013

Aktieägarna RaySearch Laboratories AB (publ ) org. nr 556322-6157 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013 kl. 18.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2013,

-        dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm; per telefon 08-545 061 30; per telefax 08-545 061 39; eller per e‑post: arsstamma2013@raysearchlabs.com,     
         senast torsdagen den 16 maj 2013 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens
         närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.:

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 16 maj 2013, då sådan införing skall vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och således inte kan insändas per fax eller via internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Godkännande av förslaget till dagordning.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Anförande av verkställande direktören.

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

 9. Beslut om
  a)          fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
  b)          dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.

 14. Val av revisor

 15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till förfogande uppgår till 34.629.000 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2012 skall gälla till utgången av årsstämman 2014. Riktlinjernas innehåll framgår av bolagets hemsida.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis skall vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att   arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 710.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 420.000 kronor till ordföranden och 145.000 kronor till var och en av övriga
       bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att   revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att   Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget; samt

att   Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att revisionsföretaget Ernst & Young väljs till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Anna Svanberg som revisorssuppleant.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282 773 stycken, varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958 382 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 136 202 292 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH ÖVRIGT

Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 1 maj 2013 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

För giltiga beslut i ovanstående beslutspunkter erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

AKTIEÄGARNAS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2013
Styrelsen