We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Beslut vid årsstämman 2013

Vid RaySearch Laboratories ABs (publ) årsstämma den 22 maj 2013 fattades bl. a. följande beslut:

Det beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital. Den ansamlade vinsten om 34 629 000 kr balanserades i ny räkning.

Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2012 skall gälla till utgången av årsstämman 2014.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 710 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 420 000 kronor till ordföranden och 145 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Det beslutades att välja revisionsbolaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com