We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna RaySearch Laboratories AB (publ ) org. nr 556322-6157kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 30 maj 2012 kl. 18.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

-            dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2012,

-            dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm; per telefon 08-545 061 30; per telefax 08-545 061 39; eller per e‑post: arsstamma2012@raysearchlabs.com, senast torsdagen den 24 maj 2012 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 24 maj 2012, då sådan införing skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och således inte kan insändas per fax eller via internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Godkännande av förslaget till dagordning.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Anförande av verkställande direktören.
8.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011.
9.    Beslut om

                a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
                b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
                c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13.    Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
14.    Beslut om antagande av ny bolagsordning.
15.    Val av revisor
16.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. Den ansamlade vinsten om 20 422 000 kronor föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2011 skall gälla till utgången av årsstämman 2013. Riktlinjernas innehåll framgår av bolagets hemsida.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis skall vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att    arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen oförändrat utgår med sammanlagt 640 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 380 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att    revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att    Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget; samt

att    Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Det föreslås att bolaget skall tillämpa den huvudregel som följer av aktiebolagslagen om tid för revisors uppdrag, innebärande att revisor utses för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Dessutom föreslås att revisionsbolag ska kunna utses till revisor i bolaget. Därför föreslås att bestämmelsen utseende av revisor i bolagets bolagsordning ändras.

Förslaget innebär att lydelsen i bolagsordningens 6 § ändras till:

"Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag."

Revisor (punkt 15)

För närvarande genomförs ett upphandlingsförfarande avseende revisionsbolag att utses till revisor i bolaget. Så snart upphandlingsförfarandet är färdigt kommer ett förslag till revisor att lämnas på bolagets hemsida vilket beräknas ske under den första halvan av maj 2012.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282 773 stycken, varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958 382 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 136 202 292 röster i bolaget. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar och övrigt
Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 9 maj 2012 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För övriga beslut erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar
Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2012

Styrelsen