Pressreleaser

Beslut vid årsstämman i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid RaySearchs årsstämma den 30 maj 2012 fattades bland annat följande beslut:

Det beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital. Den ansamlade vinsten om 20 422 000 kr balanserades i ny räkning.

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2011.

Det beslutades att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2011 skall gälla till utgången av årsstämman 2013.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 640 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 380 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Det beslutades att anta en ny bolagsordning i vilken den enda ändringen var att § 6 fick ny lydelse enligt följande: "Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag." Ändringen innebär att revisor utses för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs och att revisionsbolag kan utses till revisor i bolaget.

Det beslutades att välja revisionsbolaget KPMG till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Anders Malmeby som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Lena Krause som revisorssuppleant

   

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com