Pressreleaser

RaySearch licensierar banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt licensavtal med Princess Margaret Hospital (PMH) i Toronto,Kanada avseende teknologi för deformabel bildregistrering. RaySearch har sedan länge ett forskningssamarbete med PMH inom med fokus på strategier och verktyg för adaptiv strålterapi. Det nya avtalet, där RaySearch erhåller en licens via University Health Networks teknologiutvecklings- och kommersialiseringskontor, innebär att relationen fördjupas och ger RaySearch rätten att integrera algoritmer och annan information från PMH:s forskningsmjukvara Morfeus i RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®

Morfeus innehåller algoritmer för deformabel bildregistrering baserat på biomekaniska modeller av anatomiska strukturer. Detta göra det möjligt att följa hur stråldosen levereras till en patient med hänsyn tagen till de förändringar som uppstår i patientens anatomi under behandlingens gång. Den här informationen kan användas för att ytterligare förfina behandlingen vilket har potentialen att både förbättra tumörkontrollen och minska risken för biverkningar.

”PMH är en världsledande klinik inom adaptiv strålterapi och vi är mycket glada för att de har valt att samarbeta med oss för att kommersialisera den här teknologin. PMH:s utomordentligt kunniga kliniska experter har noggrant validerat de här algoritmerna som nu ska integreras i RayStation®. Därmed förstärks RayStations ställning som det ledande systemet på marknaden för avancerade dosplaneringsapplikationer”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Morfeus beskriver de verkliga biomekaniska deformationsegenskaperna hos en mängd olika mjukvävnader vilket förbättrar noggrannheten. Det skall bli mycket spännande att samarbeta med RaySearch för att föra ut den här teknologin på klinikerna”, säger Kristy Brock, fysiker vid PMH och ansvarig för Morfeus.

De biomekaniska modellerna i Morfeus innehåller, förutom materialegenskaper för olika anatomiska strukturer, även beskrivningar av hur de interagerar och påverkar varandra. Exempel på detta är det glidande gränssnittet mellan lunga och bröstkorg samt hur bronkernas trädstruktur påverkar lungans rörelser. Forskargruppen på PMH har utvecklat Morfeus under de senaste sju åren och de har under tiden även validerat algoritmernas noggrannhet. Det är en tidsödande process där kliniska experter går igenom bilddataserier för ett stort antal patienter och verifierar att beräknade positioner för olika anatomiska punkter stämmer överens med verkligheten. Utvecklingen och valideringen av Morfeus har dokumenterats i åtskilliga artiklar i ansedda vetenskapliga tidsskrifter. Den här kunskapen kommer nu att inkorporeras i RaySearch egna adaptiva verktyg och en första version förväntas finnas färdig senare under 2011 som en del av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®.

”RaySearch har visat vid ett flertal tillfällen att de är kapabla till att integrera olika fysikaliska principer i kliniska strålterapiverktyg som verkligen ligger i framkant. Det här är ett utmärkt exempel där de identifierar de bästa metoderna och ingår ett samarbete för att få ut dem i kliniskt bruk, vilket kommer att vara till gagn för cancerpatienter över hela världen”, säger David Jaffrey, chef för strålningsfysik på Princess Margaret Hospital.

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron , IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

 
För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com