Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2011

 

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl. 18.00 på Berns Konferens i Kammarsalen, Berzelii Park, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2011,

-          dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e‑post: arsstamma2011@raysearchlabs.com senast torsdagen den 19 maj 2011 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 19 maj 2011, då sådan införing skall vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och således inte kan insändas per fax eller via internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010.
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
 14. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
 15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 30 maj 2011. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas fredagen den 3 juni 2011. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 2.048.000 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, finansiella åtaganden, likviditet och ställning i övrigt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2010 skall gälla till utgången av årsstämman 2012. Riktlinjernas innehåll framgår av bolagets hemsida.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att   arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen oförändrat utgår med sammanlagt 600.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 360.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att   revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att   Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget; samt

att   Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Aktiebolagslagens bestämmelser om bl.a. sättet för kallelse till bolagsstämma har ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. För att möta aktiebolagslagens krav samt för att kunna tillämpa det förenklade sättet för kallelse föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Det föreslås även att bolagsordningen ändras så att annonsering med upplysning om att kallelse har skett enbart skall ske i Svenska Dagbladet, men att annonsering av kallelsen i sin helhet sker i Post- och Inrikes Tidningar samt att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Förslaget innebär att lydelsen i bolagsordningens 7 § första stycke ändras till:

"Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett."

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34.282.773 stycken, varav 12.385.968 stycken är aktier av serie A och 21.896.805 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 145.756.485 röster i bolaget. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar och övrigt

Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 4 maj 2011 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För övriga beslut erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2011

Styrelsen