We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Beslut vid årsstämman i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 25 maj 2011 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut.

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om en utdelning till bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 30 maj 2011 och därmed beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske den 3 juni 2011.

Beslut fattades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell med Erik Hedlund som ordförande. 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen oförändrat skall utgå med sammanlagt 600 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 360 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen för att anpassa den till nya regler avseende kallelsefrister och avseende ett förenklat sätt att offentliggöra kallelser.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com