We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Beslut vid årsstämman i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 25 maj 2010 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut.

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om en utdelning till bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 28 maj 2010 och därmed beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske den 2 juni 2010.

Beslut fattades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och att antalet styrelsesuppleanter skall vara noll (0). Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell med Erik Hedlund som ordförande. Thomas Pousette omvaldes inte som styrelsesuppleant.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 600 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 360 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
 
johan.lof@raysearchlabs.com

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har femton produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.