Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2008

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2008
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 62,7 (64,7) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 (19,8) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 0,53 (0,58) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 21,1 (25,8) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,0 (37,9) MSEK
• Avtal med Philips avseende produkt för den nya behandlingsmetoden VMAT ingicks i juni
• Avtal avseende forskningssamarbete inom flermålsoptimering med Massachusetts General Hospital i Boston, USA, ingicks i augusti
• Första patienten behandlades med RaySearchs system för protonterapi i december
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå

EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Samarbetet med Nucletron utökades med två nya lösningar för dosplanering i januari
• Första produkten i samarbetet med TomoTherapy erhöll FDA-godkännande i januari och kan därmed lanseras


”Det är mycket glädjande att 2008 avslutades med RaySearchs omsättningsmässigt bästa kvartal någonsin. Därmed återhämtades nästan hela tappet från de försäljningsmässigt svaga andra och tredje kvartalen”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”2009 kommer att bli ett rekordår vad gäller antal nya produkter, och lanseringar kommer att ske med samtliga våra fem partners. Antalet produkter som genererar intäkter förväntas därmed nästintill fördubblas under året”, avslutar Johan Löf.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com