Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2009

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2009 kl. 18.00 på Berns Konferens i Kammarsalen, Berzelii Park, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken senast tisdagen den 19 maj 2009,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e post: bolagsstamma2009@raysearchlabs.com senast tisdagen den 19 maj 2009 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Dokumentet får inte vara äldre än ett (1) år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 19 maj 2009, då sådan införing skall vara verkställd.

FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

ANTAL AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34.282.773 stycken varav 12.638.724 stycken är aktier av serie A och 21.644.049 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 148.031.289 röster i bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av förslaget till dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och styrelsesuppleant.

14. Stämmans avslutande.


TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2008, fortsatt skall gälla. Riktlinjerna har i huvuddrag följande innehåll.

Lön m m

VD skall ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 6 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VD:s lön skall revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden skall presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD skall inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen och marknadschefen. Dessa personer skall ha en fast grundlön men ingen rörlig ersättning, i motsats till vad som gällde tidigare.

Övriga ledande befattningshavares löner skall också revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot skall de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda kunna delta i de optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. Med övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen skall kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1).

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 550.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 330.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.


Styrelse m.m (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till styrelsesuppleant i bolaget.

att Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande.


********


Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 12 maj 2009 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.


Stockholm i april 2009
Styrelsen