Pressreleaser

Beslut vid årsstämman i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 26 maj 2009 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut. Beslut fattades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1). Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell med Erik Hedlund som ordförande. Till styrelsesuppleant omvaldes Thomas Pousette. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 550 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 330 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman att till förfogande stående vinstmedel om 15 984 KSEK balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: +46 (0)8-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com