We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2007

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2007
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64,7 (69,0) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 19,8 (36,2) MSEK
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,73 (3,17) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 25,8 (33,5) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,9 (30,1) MSEK
• Samarbetsavtal med Varian Medical Systems ingicks i maj
• Samarbetsavtal med TomoTherapy ingicks i augusti
• COMPASS® fick FDA-godkännande och lanserades i december
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,00) SEK per aktie
• Styrelsen föreslår en uppdelning av aktier, en aktiesplit, på 3:1”RaySearch är nu inne i en intensiv utvecklingsfas. Vi har under året gått från tre till fem partners och ökat antalet anställda inom forskning och utveckling med tre fjärdedelar. I december tog vi också steget in i ett helt nytt marknadsområde genom lanseringen av COMPASS®”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Resultatmässigt blev 2007 ett mellanår, då de nya produkterna och partnerskapen ännu inte har börjat bidra positivt, men med åtta produkter ute på marknaden och mer än femton nya produkter under utveckling finns det bra förutsättningar för en god tillväxt. Jag är därför mycket optimistisk inför framtiden”, avslutar Johan Löf.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

RaySearch Laboratories AB (publ)
Org nr 556322-6157
Sveavägen 25
111 34 Stockholm