Pressreleaser

Beslut vid årsstämman i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 22 maj 2008 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut.

Beslut fattades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och att antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1). Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell med Erik Hedlund som ordförande. Till styrelsesuppleant omvaldes Thomas Pousette.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 550 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 330.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman att utdelning lämnas till bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie, eller totalt 5.714.000 kronor. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 951.000 kronor, beslutades balanseras i ny räkning. Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag och betalningsdag för utdelningen. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som skall tillämpas till nästa årsstämma.

Till revisorer omvaldes Anders Linér och som revisorssuppleant omvaldes Lena Krause.

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier beslutade stämman att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 34.282.773 stycken, varav 12.638.724 aktier av serie A och 21.644.049 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 50 öre, samt att § 4 första stycket andra punkten i bolagets bolagsordning om antal aktier ändras enligt följande; ”Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000”. Stämman bemyndigade vidare styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har åtta produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av fler än 1 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com