We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Aktieuppdelning (s.k. split) i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 22 maj 2008 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut.

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier beslutade stämman att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 34.282.773 stycken, varav 12.638.724 aktier av serie A och 21.644.049 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 50 öre. Stämman bemyndigade vidare styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för spliten blir fredagen den 27 juni 2008.

Sista handelsdag för RaySearchaktien före split kommer att vara tisdagen den 24 juni 2008. Från och med onsdagen den 25 juni 2008 kommer de nya uppdelade aktierna att handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com