Pressreleaser

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 18.00 på Berns Konferens i Kammarsalen, Berzeli Park, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;

- dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 2008,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavä-gen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e post: bolagsstamma2008@raysearchlabs.com senast fredagen den 16 maj 2008 kl. 16.00. Biträ-de åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefon-nummer. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förval-tare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 16 maj 2008, då sådan infö-ring skall vara verkställd.

FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

ANTAL AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen är 11.427.591 varav 4.212.908 är aktier av serie A och 7.214.683 är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 49.343.763 röster i bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av förslaget till dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och kon-cernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och styrelsesuppleant.

14. Val av revisor och revisorssuppleant.

15. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie, eller totalt 5.714.000 kr. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 951.000 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Bolagsstämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag och betalningsdag för utdelningen. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konso-lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skall tillämpas till nästa årsstämma.

Lön m m

VD skall ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall uppgå till 2,0 pro-cent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 6 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VD:s lön skall revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordfö-rande, varefter ordföranden skall presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD skall inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, pro-duktchefen och marknadschefen. Dessa personer skall ha en fast grundlön men ingen rörlig ersättning, i motsats till vad som gällt hittills.

Övriga ledande befattningshavares löner skall också revideras årligen. Detta skall ske genom förhand-lingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot skall de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda kunna delta i de optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget föreslås till-lämpa.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befatt-ningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. Med övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsäg-ningstid om tre månader under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell me-ning, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande be-fattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen skall kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om sär-skilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1).

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med samman-lagt 550.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 330.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

Styrelse m.m (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till styrelsesuppleant i bolaget.

att Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande.

Revisor (punkt 14)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att Anders Linér omväljs som revisor och Lena Krause omväljs som revisorssuppleant.

Aktiesplit och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 15)

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid anta-let aktier i bolaget ökar till 34.282.773 stycken, varav 12.638.724 aktier av serie A och 21.644.049 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 50 öre, samt att § 4 första stycket andra punkten i bolagets bolagsordning om antal aktier ändras enligt följande;

”Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000”

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

********


Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständi-ga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av föreslagen utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 8 maj 2008 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan in-formation från bolaget.


Stockholm i april 2008
Styrelsen