Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké för 2006

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 69,0 (69,9) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 36,2 (29,1) MSEK
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,17 (2,56) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 33,5 (39,6) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,1 (41,4) MSEK

I en kommentar till det fjärde kvartalet och årsbokslutet för 2006 säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB:

”Omsättning under det fjärde kvartalet ökade med 10 procent jämfört med förra året och uppgick till 21,2 MSEK. Det är glädjande att de åtgärder som Nucletron vidtagit för att öka försäljningen av OM-Optimizer, OM-Machine och OM-Machine+ nu visar resultat. Philips hade en stark avslutning på sin orderingång under det fjärde kvartalet. För några större kliniker och offentliga sjukhus kommer dock installationerna att ske först i början av 2007, vilket i sin tur varit återhållande på kvartalets försäljning för RaySearch.

Omsättningen under 2006 låg på samma nivå som föregående år. Omsättningen uppgick till 69 MSEK och antalet sålda licenser blev 816. En viss omsättningsökning kunde noteras från Nucletron tack vare ett starkt fjärde kvartal, medan intäkterna från Philips minskat något på grund av en senareläggning av installationer i slutet av året. Supportintäkterna ökade under året med 69 procent till 16 MSEK.

Den viktigaste händelsen under 2006 var att vi slutförde förhandlingarna med Philips och fick till stånd ett avtal inom adaptiv strålterapi. Avtalet omfattar tre nya produkter och utvecklingsarbetet är nu i full gång för att ta fram dessa. Fördelen med adaptiv strålterapi är att den geometriska precisionen ökar genom att man kan ta hänsyn till förändringar i patientens anatomi under behandlingen. Högre doser kan levereras till tumören samtidigt som risken för biverkningar minskar.

I samband med föregående delårsrapport kunde vi offentliggöra att ett avtal tecknats med Nucletron som gäller dosplanering av strålbehandling med protoner. Efterfrågan på dosplaneringsprodukter för protoner vid behandling av cancer ökar snabbt, vilket bekräftats på stora internationella kongresser. Vi räknar med att det långsiktiga utvecklings- och licensavtalet med Nucletron kommer att resultera i ett innovativt system för dosplanering och optimering av strålbehandling med protoner.

Det samarbete som RaySearch och Scanditronix-Wellhöfer påbörjade under året avseende kvalitetssäkring inom IMRT fortgår enligt planerna. Systemet som har namnet COMPASS har internationellt demonstrerats för läkare och fysiker och fått många positiva gensvar. Sammanlagt kommer tre produkter tas fram för kvalitetssäkring och de två första kommer att lanseras kommersiellt under 2007.

Under 2006 har flera viktiga allianser kunnat skapas som ger en breddad bas för att utveckla nya produkter inom strålbehandling av cancer. Vi går nu in i en ny fas där vi kommer att lansera produkter som är resultatet av dessa betydelsefulla samarbeten. Vår produktportfölj utökas kontinuerligt och jag vill framhålla att vi för löpande diskussioner med flera partners om ytterligare samarbeten. Jag är mycket optimistisk inför den framtida utvecklingen för RaySearch.”

Stockholm den 7 februari 2007


RaySearch Laboratories AB
Johan Löf, VD

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD
RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com