Pressreleaser

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 13 september 2007

Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme, Carl Filip Bergendal, Anders
Liander och Bengt Lind (”Huvudägarna”) har avyttrat sammanlagt 561 174
B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ) (”RaySearch”). Detta
motsvarar 1,1 % av rösterna och 4,8 % av kapitalet i RaySearch. Per den
13 september 2007 äger Huvudägarna därmed aktier motsvarande 84,8 % av
rösterna och 41,1 % av kapitalet i RaySearch.

Huvudägarnas försäljning skedde samtidigt som anställda som för drygt
två år sedan förvärvat aktier i RaySearch genom ett optionsprogram sålde
98 905 (varav Anders Liander 10 079) av dessa aktier genom ett samordnat
förfarande.

Totalt har 650 000 aktier sålts.

Johan Löf har sålt 277 797 aktier, Erik Hedlund har sålt 69 730 aktier,
Anders Brahme har sålt 61 857 aktier, Carl Filip Bergendal har sålt 47
237 aktier, Anders Liander har sålt 47 237 plus 10 079 enligt ovan dvs
57 316 aktier och Bengt Lind har sålt 47 237 aktier, samtliga av serie
B. Se vidare tabell avseende Huvudägarnas kvarstående aktieinnehav efter
försäljning.

Ett viktigt syfte med Huvudägarnas försäljning var att fortsätta att
förbättra likviditeten i RaySearchs B-aktie, vilken är noterad på den
Nordiska Börsen i segmentet Mid Cap och klassificerad inom sektorn
Health Care. Huvudägarna kommer att kvarstå som långsiktiga
majoritetsägare i RaySearch.

Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme och Carl Filip Bergendal är
förbundna att genom sina A-aktier tillsammans behålla röstmajoriteten i
RaySearch till och med 2012 enligt avtal med två av bolagets
samarbetspartners. Huvudägarna har förbundit sig att inte sälja
ytterligare aktier i RaySearch inom 6 månader.

Köpare av aktierna var ett antal internationella och svenska
institutioner.

Huvudägarnas innehav före försäljning

A-aktier B-aktier Röster i % Kapital i %
Johan Löf 2 081 028 558 928 43,3 23,1
Erik Hedlund 522 363 145 963 10,9 5,8
Anders Brahme 463 387 128 657 9,7 5,2
Carl Filip 353 859 98 877 7,4 4,0
Bergendal
Anders 353 859 119 035 7,4 4,1
Liander
Bengt Lind 353 859 73 877 7,3 3,7
Summa 4 128 355 1 125 337 85,9 45,9


Huvudägarnas innehav efter försäljning

A-aktier B-aktier Röster i % Kapital i %
Johan Löf 2 081 028 281 131 42,7 20,7
Erik Hedlund 522 363 76 233 10,7 5,2
Anders Brahme 463 387 66 800 9,5 4,6
Carl Filip 353 859 51 640 7,3 3,6
Bergendal
Anders 353 859 61 719 7,3 3,6
Liander
Bengt Lind 353 859 26 640 7,2 3,3
Summa 4 128 355 564 163 84,8 41,1

Handelsbanken har varit finansiella rådgivare till RaySearch och
Huvudägarna.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf
VD, RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Om RaySearch
RaySearchs affärsidé är att tillhandahålla innovativ mjukvara till
strålbehandlingskliniker för mer effektiv strålbehandling av cancer.
RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades
under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets första
produkt p-RayOptimizer hittills sålts till över 1 000 sjukhus i hela
världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre
strålbehandling. Ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av
2004 och den första produkten inom detta samarbete, n-RayOptimizer,
började levereras till kliniker under april 2005. I februari 2006
tecknades ett avtal med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av
produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. I oktober 2006
tecknade RaySearch ett avtal med Philips om utveckling av produkter inom
adaptiv strålterapi. I november 2006 tecknades utvecklings- och
licensavtal med Nucletron avseende dosplanering för protonterapi vid
cancerbehandling.I maj 2007 träffades ett långsiktigt samarbetsavtal med
Varian Medical Systems för att utveckla avancerad dosplanering vid
strålterapi av cancer. Ett avtal ingicks med TomoTherapy i augusti 2007
gällande två produkter som underlättar behandlingsprocessen för kliniker
med både konventionella linacs och TomoTherapy-system.

RaySearch är noterat på Stockholmsbörsens nordiska börslista i segmentet
Mid Cap inom sektorn Health Care. Bolaget är baserat i Stockholm.RaySearch Laboratories AB (publ)
Sveavägen 25
111 34 Stockholm
Telefon: 08 – 545 061 30
Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com