We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2007 kl.18.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen, Kungsgatan 43 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;

- dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast onsdagen den 9 maj 2007,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e-post: bolagsstamma2007@raysearchlabs.com senast torsdagen den 10 maj 2007 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 maj 2007, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av förslaget till dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och styrelsesuppleant(-er).

14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:
KSEK
Balanserat resultat -197 602
Årets resultat 24 116
Täcks genom nedsättning av reservfonden med 173 486
Balanseras i ny räkning 0
samt vidare att ingen utdelning lämnas.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen (punkt 10)

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och ytterligare fyra personer som har ledande befattningar i bolaget. Styrelsens förslag, som överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär huvudsakligen att bolagsledningens löner skall utgöras av en fast och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören skall uppgå till 2 procent av koncernens resultat före skatt, dock högst 6 månadslöner, medan den rörliga ersättningen för övriga ledningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål och maximalt skall uppgå till 1 månadslön.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1).

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 550.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 330.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

Styrelse m.m (punkt 13)

Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

att Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till styrelsesuppleant i bolaget.

att Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande.


_________________________________


Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com, senast två veckor före årsstämman. En tryckt version av årsredovisningen kommer att sändas till alla registrerade aktieägare som inte aktivt avsagt sig en årsredovisning.


Stockholm i april 2007
Styrelsen