Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15,5 (13,1) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 5,3 (4,5) MSEK • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,47 (0,40) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (6,2) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,2 (6,7) MSEK I en kommentar till årets tre första månader säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB: ”RaySearch fortsätter att visa tillväxt. Omsättningen för årets tre första månader uppgick till 15,5 MSEK, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period förra året. Även rörelseresultat ökade med 18 procent och uppgick till 7,3 MSEK under de tre första månaderna i år. Antalet sålda licenser ligger på en relativt stabil nivå. Försäljningen av OM-Optimizer blev påtagligt lägre än vad vi väntat oss. Nucletron har vidtagit omfattande operativa åtgärder för att förbättra försäljningen men åtgärderna förväntas ge effekt på omsättningen först under andra halvåret. Supportintäkterna fördubblades och deras andel av omsättningen uppgår till ca 20 procent. I och med att installationsbasen ökar hela tiden så ökar supportintäkternas betydelse. RaySearch har en stark ekonomisk ställning med ett bra kassaflöde och en mycket god likviditet. Under 2005 tecknades en avsiktsförklaring med Philips om att träffa ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal inom adaptiv strålterapi. Förhandlingsarbetet har dragit ut på tiden mer än beräknat. RaySearch undertecknade det slutliga avtalet den 17 mars 2006 och förväntningarna var att Philips också relativt snabbt skulle skriva under avtalet. Formella procedurfrågor hos Philips har dock medfört att avtalet ännu inte är klart. Jag vill betona att RaySearch inte ser någon som helst anledning att tro annat än att avtalet kommer att vara undertecknat av båda parter inom kort. Inom ramen för det nya licensavtalet som ingicks mellan RaySearch och Scanditronix-Wellhöfer i februari kommer bolagen att skapa effektiva och konkurrenskraftiga system för automatiserad kvalitetssäkring av IMRT. Scanditronix-Wellhöfer ligger mycket långt framme inom detektorteknologi och har en stor installationsbas inom ett segment som RaySearch inte haft tillgång till tidigare. Det känns mycket bra att vi nu kan påbörja samarbetet med den ledande aktören på marknaden för dosimetrisk mätutrustning och avtalet innebär en naturlig och spännande expansion av vår produktportfölj. Det finns idag ett stort behov på klinikerna av nya lösningar inom detta område eftersom kvalitetssäkringssteget kräver stora personella resurser. Målet är att ta fram tre helt nya produkter där de två första kan förväntas vara på marknaden under 2007 och alla kliniker som behandlar med IMRT utgör potentiella kunder.” Stockholm den 9 maj 2006 RaySearch Laboratories AB Johan Löf, VD För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com