We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2005

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 69,9 (39,5) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 29,1 (11,2) MSEK • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,56 (1,07) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 39,6 (12,5) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,4 (12,9) MSEK • Licensavtal med Scanditronix-Wellhöfer klart i februari 2006

I en kommentar till bokslutet för 2005 säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB: ”RaySearch har utvecklats mycket starkt under året. Omsättningen uppgick till 70 MSEK för 2005, vilket är en ökning med 77 procent jämfört med förra året. Rörelseresultat tredubblades och uppgick till 40 MSEK, vilket till och med var högre än RaySearchs omsättning för 2004. Det fjärde kvartalet 2005 visar ännu högre ökningstal än året som helhet. Omsättning för kvartalet uppgick till 19,2 MSEK , vilket är en ökning med 83 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet på 10,6 MSEK är en åttadubbling. Det är glädjande att tillväxttakten är så hög och att trenden är kraftigt uppåtgående. Bolaget har en stark ekonomisk ställning med ett fint kassaflöde och en mycket god likviditet. Vi sålde 847 licenser under året, vilket är en ökning med nästan 400 licenser jämfört med året innan. Försäljningen av RayMachine tredubblades. RayOptimizer ligger på en stabil nivå på ca 300 licenser. För OM-Optimizer som introducerades under året blev försäljningen 125 licenser. Den goda utvecklingen för RayMachine är stimulerande. RayMachine får ett mycket gott betyg hos kunderna. Som exempel kan nämnas att ledande företrädare för UCSF Medical Center, University of Californa, San Franscisco, framhåller att med RayMachine kan behandlingstiden minskas från 30 till 15 min vid de mest komplexa IMRT-behandlingarna av huvud och nacke. Tidsbesparingarna i sjukvården blir stora och detta sker med helt bibehållen kvalitet i behandlingarna. När det gäller utvecklingen för OM-Optimizer under året så blev utfallet signifikant lägre än våra förväntningar. Det kan visserligen vara fråga om en del tidsmässiga förskjutningar, men samarbetspartnern Nucletron vidtar nu en hel del åtgärder för att öka försäljningen, bl a sker en förstärkning av marknadsorganisationen. Under 2005 tecknades en avsiktsförklaring med Philips om att träffa ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal inom adaptiv strålterapi. Förhandlingsarbetet har p g a avtalets detaljrikedom dragit ut mer på tiden än vi väntade. Vi hoppas att ett slutligt avtal inte är alltför avlägset. Samarbetet kommer att vara av stor vikt för vår verksamhet inom adaptiv strålterapi. I november träffades en avsiktsförklaring med Scanditronix-Wellhöfer, som är ledande på marknaden för dosimetrisk mätutrustning. Det är mycket glädjande att vi i går kunde offentliggöra att ett licensavtal tecknats. Med avtalet som bas kommer bolagen att kunna skapa effektiva och konkurrenskraftiga system för automatiserad kvalitetssäkring av IMRT. Alla sjukhus som behandlar med IMRT är potentiella kunder. Scanditronix-Wellhöfer ligger mycket långt fram inom detektorteknologin och har en stor installationsbas inom ett segment som RaySearch inte haft tillgång till tidigare. Sammantaget har vi en stark försäljningsutveckling för våra produkter. Tack vare avtalet med Scanditronix-Wellhöfer har vi nu samarbete med en tredje partner, förutom Philips och Nucletron. Vi har all anledning att se optimistiskt på framtiden för RaySearch.” Stockholm den 7 februari 2006 RaySearch Laboratories AB Johan Löf, VD För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com