We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Stockholm den 10 april 2006 Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme, Carl Filip Bergendal och Anders Liander (”Huvudägarna”) har den 7 april 2006 avyttrat sammanlagt 410 000 B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ) (” RaySearch”). Detta motsvarar 0,8 % av rösterna och 3,6 % av kapitalet i RaySearch. Per den 7 april 2006 äger Huvudägarna därmed aktier motsvarande 78,6 % av rösterna och 42,2 % av kapitalet i RaySearch. Huvudägarnas försäljning skedde samtidigt som anställda som för drygt ett år sedan förvärvat aktier i RaySearch genom ett optionsprogram sålde 149.626 (varav Anders Liander 10.000) av dessa aktier genom ett samordnat förfarande. Dessa anställda har förbundit sig att inte sälja resterande innehav som tecknats via optionsprogrammet tidigare än 2007- 03-01. Totalt har 549 626 aktier sålts. Johan Löf har sålt 220 536 aktier, Erik Hedlund har sålt 55 357 aktier, Anders Brahme har sålt 49 107 aktier, Carl Filip Bergendal har sålt 37 500 och Anders Liander har sålt 37 500 plus 10 000 enligt ovan dvs 47 500 aktier, samtliga av serie B. Se vidare tabell avseende Huvudägarnas kvarstående aktieinnehav efter försäljning. Ett viktigt syfte med Huvudägarnas försäljning var att förbättra likviditeten i RaySearchs B-aktie, vilken är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i segmentet Attract40. Huvudägarna kommer att kvarstå som långsiktiga majoritetsägare i RaySearch. Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme och Carl Filip Bergendal är förbundna att genom sina A-aktier tillsammans behålla röstmajoriteten i RaySearch till och med 2012 enligt avtal med två av bolagets huvudsakliga samarbetspartners. Köpare av aktierna var ett antal internationella och svenska institutioner. Huvudaktieägarnas innehav efter försäljning A-aktier B-aktier Röster i % Kapital i % Johan Löf 2 081 028 558 928 43,3 23,1 Erik Hedlund 522 363 145 963 10,9 5,8 Anders Brahme 463 387 128 657 9,6 5,2 Carl Filip 353 859 98 877 7,4 4,0 Bergendal Anders 353 859 119 035 7,4 4,1 Liander Summa 3 774 496 1 051 460 78,6 42,2 Handelsbanken har varit finansiella rådgivare till RaySearch och Huvudägarna. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com OmRaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre strålbehandling. Försäljning via Philips av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gjorde att RaySearchs produkter blev tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökade antalet potentiella kunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. I maj 2005 tecknade RaySearch en avsiktsförklaring med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. I februari 2006 tecknades ett avtal med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista och ingår fr o m 1 juli 2005 i segmentet Attract40. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 29 anställda. RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25 111 34 Stockholm Telefon: 08 – 545 061 30 Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com