We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Beslut vid årsstämman i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 29 juni 2006 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut. Beslut fattades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1). Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell med Erik Hedlund som ordförande. Till styrelsesuppleant omvaldes Thomas Pousette. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 500 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 300 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av övriga årsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman att bolagets resultat överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Årsstämman beslöt att, primärt mot bakgrund av vad som föranleds av den nya aktiebolagslagen, ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.