Pressreleaser

Avtalet mellan Philips och RaySearch inom adaptiv strålterapi är klart

RaySearch Laboratories AB meddelar att ett långsiktigt licens- och utvecklingsavtal har träffats med Royal Philips Electronics gällande en svit av nya produkter inom adaptiv strålterapi. Avtalet omfattar tre produkter och den första kommer att lanseras under andra hälften av 2007. Adaptiv strålterapi, som anses bli nästa teknikskifte inom strålterapi, ökar den geometriska precisionen genom att hänsyn tas till förändringar i patientens anatomi under själva behandlingen. Den högre precisionen gör det möjligt att leverera högre doser till tumören och samtidigt minska risken för biverkningar.

”Det är oerhört glädjande att vi gått i mål med avtalet med Philips. Detta är en av de viktigaste milstolparna i RaySearchs historia. Vi inleder nu ett samarbete med Philips där vi tillsammans ska ta fram nästa generations dosplaneringssystem för adaptiv strålterapi. Givet Philips ledande ställning på dosplaneringsmarknaden och att samarbetet inom IMRT har varit en viktig faktor för RaySearchs goda utveckling så hyser vi stora förhoppningar om att det gemensamma arbete som nu påbörjas blir lika framgångsrikt. Adaptiv strålterapi kommer att vara ett stort tillväxtområde framöver och av central betydelse för RaySearchs fortsatta expansion.” säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB.

Vid IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) behandlas patienten med dosfördelningar som skräddarsys till tumörvolymen. Detta förbättrar behandlingskvaliteten avsevärt. För att uppnå ännu bättre behandlingsresultat krävs dock mjukvara som på ett bra sätt hanterar problem orsakade av förändringar i patientgeometrin över tiden. Genom att ta t ex röntgenbilder under behandlingens gång och återkoppla bildinformationen kan behandlingen korrigeras så att fel dels kan undvikas, dels hanteras. Förfarandet kallas för adaptiv strålterapi. Det finns idag linjäracceleratorer med integrerad datortomografi som möjliggör daglig avbildning av patientens anatomi. Dessa system används idag för så kallad bildstyrd strålterapi (IGRT), vilket är en enkel form av adaptiv strålterapi, där man flyttar behandlingsbordet så att tumören hamnar rätt relativt strålarna. Med rätt mjukvara är dessa acceleratorer väl lämpade för fullständig adaptiv strålterapi. Alla tillgängliga frihetsgrader kan då utnyttjas för att på bästa sätt anpassa behandlingen till patientgeometrins förändringar.

Inom ramen för samarbetet ska tre produkter inom adaptiv strålterapi tas fram. Den första produkten är ett verktyg för IGRT som utnyttjar ren geometrisk information om patientens anatomi. Den andra produkten möjliggör mer avancerade anpassningar av behandlingen genom att även dosimetriska aspekter vägs in. Den tredje produkten kan hantera fullständig fyrdimensionell adaptiv strålterapi.

Redan nu har både RaySearch och Philips långt gången forskningsverksamhet inom adaptiv strålterapi bland annat genom samarbete med Princess Margaret Hospital i Toronto. Vid den stora årliga amerikanska ASTRO-kongressen 2005 gavs förmånen att i en stor plenarpresentation inför 5 000 åhörare redovisa resultat av forskning som gjorts vid Princess Margaret Hospital med hjälp av RaySearchs och Philips mjukvara för adaptiv strålterapi. Intresset var stort och gensvaret blev mycket positivt. Licensavtalet som nu tecknats innebär att RaySearch och Philips går in i en ny produktorienterad fas av samarbetet, samtidigt som forskningen fortsätter.

RaySearch och Philips började samarbeta inom utveckling av IMRT-produkter redan 2000. Den första produkten, RayOptimizer, integrerades i Philips dosplaneringssystem Pinnacle och introducerades kliniskt 2001. Senare lanserades de två tilläggsprodukterna RayMachine och RayBiology och försäljningen av alla tre produkterna är framgångsrik. Philips har en världsledande ställning inom dosplanering med världens största installerade kundbas, och ca 1 500 RayOptimizer-licenser har hittills sålts till kliniker och sjukhus runt om i världen.


För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08 – 545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com