Pressreleaser

Årsstämma

Styrelsen för RaySearch Laboratories AB (publ) får härmed meddela att bolagets årsstämma den 10 maj 2006, till vilken kallelse tidigare har offentliggjorts, skjuts upp och att nytt datum för årsstämman blir den 29 juni 2006. Anledningen till detta är att bolagets redan tryckta årsredovisning tyvärr, såvitt avser hänvisningar till det väntade avtalet med Philips avseende adaptiv strålterapi, kommit att få ett felaktigt innehåll så till vida att det i årsredovisningen har förutsatts att avtalet är ingånget. Detta beror i sin tur på att Philips undertecknande av det avtal som parterna blivit eniga om tagit en avsevärt längre tid än vad RaySearch haft anledning att räkna med. RaySearch undertecknade avtalet redan den 17 mars 2006 och fick därvid, och har senare fått, indikationer på att Philips undertecknande skulle komma att ske betydligt snabbare än vad som sedan visat sig vara fallet. Samtidigt vill styrelsen betona att RaySearch inte ser någon som helst anledning att tro annat än att avtalet kommer att vara undertecknat av båda parter inom en snar framtid. Philips är en mycket stor organisation inom vilken beslutsprocessen är lång och Philips har dessutom enligt uppgift nyligen infört ett nytt system för hantering av avtal vilket ytterligare fördröjer processen. Styrelsen beklagar eventuella olägenheter som kan uppkomma för aktieägarna till följd av ändringen av datumet för stämman. RaySearch kommer senare att offentliggöra en formell kallelse till årsstämman med det nya datumet. Stockholm den 26 april 2006 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre strålbehandling. Försäljning via Philips av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gjorde att RaySearchs produkter blev tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökade antalet potentiella kunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. I maj 2005 tecknade RaySearch en avsiktsförklaring med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. I februari 2006 tecknades ett avtal med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista och ingår fr o m 1 juli 2005 i segmentet Attract40. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 29 anställda. RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25 111 34 Stockholm Telefon: 08 – 545 061 30 Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com